Deklaracja dostępności

30 marca 2021

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spprzezmierowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne dostępne w postaci skanów dokumentu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Sporządzenie deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

Informacje zwrotne I dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do strony prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Mizerska

e-mail: dyrektor@spprzezmierowo.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: szkola@spprzezmierowo.pl

telefon: 61 8142 021

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia znajdujące się od ulicy Kościelnej. Do wejścia od strony parkingu prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Przed wejściem głównym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na wszystkich poziomach znajdują sie korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy z systemem naprowadzającym dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Pierwsza toaleta znajduje się w budynku oddziałów 1-3 na parterze przy sali S1, druga w tym samym budynku na piętrze przy sali S6. Na holu znajdują się kierunkowskazy do toalet. Trzecia toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w budynku klas 4-8 na parterze przy sali 109. Informacje o umiejscowieniu toalet udzielają woźny oraz pozostali pracownicy obsługi.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

W menu – Kontakt zawarte są dane teleadresowe szkoły.

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.